Мэдээ
Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлэх буй хуул бус олборлолтыг буруулах төслийн хүрээнд шалтгаан нөхцөлийг тодорхой болгон урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар тухайн орон нутагт үйл ажиллагаанд оро...
МБУНДХ нь бичил уурхайн журам батлагдахгүй байгаатай холбоотойгоор нөлөөллийн чанартай нийт 88 албан бичгийг УИХ, ЗГ, ЭЦА, аймгийн холбоод гэх мэт холбогдох талуудад хүргүүлж ажилласан байна.
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлого 2021 оны эхний 11 сарын гүйцэтгэлээр 13,362.3 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 4,294.1 тэрбум төгрөг буюу 47.4 хувиар өссөн байна.
Бичил уурхайн бизнесийн менежмент” сэдэвт сургалт нь бичил уурхайг бизнес талаас нь төлөвшүүлж, мэргэшүүлэн, бизнесийн төлөвлөлт, бүртгэл, тооцоолол хийж суралцах, улмаар бичил уурхайн үйл ажиллагаанд...
planetGOLD төслийн багийн гүйцэтгэсэн Алтны бичил уурхайн салбарын нөхцөл байдлын судалгаанд үндэслэн:
planetGOLD төсөл, Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо (МБУНДХ) хамтран "Хариуцлагатай бичил уурхай", “Бичил уурхай дахь байгаль орчны хариуцлага, нөхөн сэргээлт”, “Бичил уурхайн ХАБЭА”, “Женд...
planetGOLD төсөл, Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо (МБУНДХ) хамтран "Хариуцлагатай бичил уурхай", “Бичил уурхай дахь байгаль орчны хариуцлага, нөхөн сэргээлт”, “Бичил уурхайн ХАБЭА”, “Женд...
planetGOLD төсөл, Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо (МБУНДХ) хамтран бичил уурхайчдыг чадавхжуулах багц сургалтыг Ховд аймгийн Булган суманд 2021 оны 11 сарын 15-17-ны өдрүүдэд зохион байг...
ВАШИНГТОН, 2021 оны 5 -р сарын 4 - Дэлхийн Банк ба Пактийн шинэ тайланд 80 орны 44 сая гаруй бичил уурхайчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулснаар хөдөлмөрийн бүтээмж, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал сайжир...