Сэдэвчилсэн бүлэг
Бичил уурхайн бодлого ба хууль эрхзүй гэсэн сэдэвчилсэн бүлэг нь бичил уурхайн салбарын бодлого, хууль эрх зүйн орчин, том болон бичил уурхайн хамтын ажиллагаа, бичил уурхай дахь хөрөнгө оруулалт, олборлох газар зэрэг сэдвүүдийг хамарна. Энэ сэдвийн хүрээнд группын гишүүд идэвхтэй оролцон бичил уурхайн салбарт гарч буй шинэ санал санаачлагуудыг дэмжин, энэ салбарт илүү ихийг суралцаж өөрийн хувь нэмрээ оруулна.
Энэ сэдэвчилсэн бүлэг нь эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, борлуулалтыг сүлжээг албажуулах, орон нутгийн эдийн засагт оруулж буй хувь нэмрийг дээшлүүлэх, бизнесийн дэмжлэг үзүүлэх, шудрага олборлолтын гэрчилгээжүүлэх, бичил уурхайчдыг мэргэшүүлэх гэх мэт зэрэг сэдвүүдийг хамарна. Энэ сэдвийн хүрээнд группын гишүүд идэвхтэй оролцон бичил уурхайн салбарт гарч буй шинэ санал санаачлагуудыг дэмжин, энэ салбарт илүү ихийг суралцаж өөрийн хувь нэмрээ оруулна.
Хүний эрхэд суурилсан хандлага, албан ёсны болгох сэдэвчилсэн бүлгийн хувьд хүний эрх, жендэрийн тэгш байдал, бичил уурхайн зохион байгуулалт болон албажуулалт, хөдөлмөрийн эрх, орон нутгийн оролцоо гэсэн сэдвүүдийг хамарна. Энэ сэдвийн хүрээнд группын гишүүд идэвхтэй оролцон бичил уурхайн салбарт гарч буй шинэ санал санаачлагуудыг дэмжин, энэ салбарт илүү ихийг суралцаж өөрийн хувь нэмрээ оруулна.
Байгаль орчин, аюулгүй байдал, эрүүл мэнд гэсэн сэдэвчилсэн бүлэг нь мөнгөн усгүй технологи, байгаль орчны техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, бичил уурхайчдыг эрүүл мэнд зэрэг сэдвүүдийг хамарна. Энэ сэдвийн хүрээнд группын гишүүд идэвхтэй оролцон бичил уурхайн салбарт гарч буй шинэ санал санаачлагуудыг дэмжин, энэ салбарт илүү ихийг суралцаж өөрийн хувь нэмрээ оруулна.