Ном товхимол Байгалийн нөөц менежментийн хэлэлцээр ба зуучлалын аргууд

Тайлбар

Англи Улсын Олон улсын хөгжлийг дэмжих газрын дэмжлэгтэйгээр хэрэгждэг Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгуулллага (FAO)-ын Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд энэхүү гарын авлагыг 2005 онд боловсруулж гаргасан. Харин энэ удаа Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой бичил уурхай” (2005-2012 үе шат) төслийн хүрээнд байгалийн нөөц, баялаг ашиглалтаас үүдсэн зөрчлийг хэрхэн зохицуулах, шийдлийн хувилбарууд, зуучлах ур чадвар, арга техникүүдийн талаарх мэдлэг, туршлагыг холбогдох талуудад хуваалцах, түгээх зорилгоор орчуулан бэлтгэсэн байна.
Файлын мэдээлэл

Он:

2008

Зохиогч(ид):

Антониа Энгел, Бенедикт Корф (FAO 2005)

Нэмсэн:

SAM Project, SDC Mongolia
Файлын мэдээлэл