Тайлан, судалгаа КОВИД-19-ийн цар тахал бичил уурхай эрхлэгчдийн нийгэм, эдийн засгийн байдалд үзүүлж буй нөлөөг тодорхойлох судалгааны тойм
Файлын мэдээлэл

Он:

2021

Зохиогч(ид):

The University of British Columbia, GMIT, ASMNF

Нэмсэн:

Mongolia ASM
Файлын мэдээлэл