Ном товхимол Зорилтот өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө

Тайлбар

Засгийн газраас гэр бүл, хүний хөгжлийг хангах, өрхийг чадавхжуулахад чиглэсэн олон арга хэмжээ авч байгаагийн нэг нь “Зорилтот өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө” билээ. Энэхүү төлөвлөгөө нь хүнд нөхцөлд амьдарч буй зорилтот өрхийн нөөц боломжийг нээн илрүүлэх, мэргэжил, боловсролоо дээшлүүлэх, нийгмийн үйлчилгээнд хамрагдах, нийгэм, хамт олны дунд орж хөгжих, хөдөлмөр эрхлэх зэргээр амьжиргааг дээшлүүлэхэд туслах зорилготой юм.
Файлын мэдээлэл

Он:

2017

Зохиогч(ид):

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Нэмсэн:

ШХА-ийн ТБУ төсөл ASM
Файлын мэдээлэл