Ном товхимол Бичил уурхай дахь зөрчил, маргаан, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх арга зам

Тайлбар

Бичил уурхайн эрх зүйн орчин орчин бүрдсэн хэдий ч бичил уурхай эрхлэгчид болон ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд, нутгийн засаг захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага, байгалийн нөөц, баялаг ашиглагч бусад талууд болох малчид, тариаланчид, нутгийн иргэдийн хооронд олон төрлийн зөрчил, маргаан гарсаар байна.Хүний эрхийн үндэсний комисстой хамтран бичил уурхай дахь зөрчил, маргаан, өргөдөл, гомдол, түүнийг шийдвэрлэх арга замуудын талаар ерөнхий ойлголт өгөх зорилгоор энэхүү гарын авлагыг толилуулж байна.
Файлын мэдээлэл

Он:

2017

Зохиогч(ид):

Хүний эрхийн Үндэсний комисс, ШХА-ийн Тогтвортой бичил уурхай төсөл

Нэмсэн:

ШХА-ийн ТБУ төсөл ASM
Файлын мэдээлэл