Ном товхимол Тогтвортой бичил уурхай төслийн товчоон, 2017 оны 3-р сар

Тайлбар

Энэхүү материааар ТБУТ-ийн хөгжлийн ерөнхий зорилго, зорилтуудыг хангахад гарсан гол үр дүн, үйл ажиллагааны талаарх сүүлийн үеиийн шинэчилсэн мэдээллийг хүргэдэг.
Файлын мэдээлэл

Он:

2017

Зохиогч(ид):

ШХА-ийн ТБУТ

Нэмсэн:

ШХА-ийн ТБУ төсөл ASM
Файлын мэдээлэл